PET har som hovedopgave at være

  • national efterretnings- og sikkerhedstjeneste,
  • national sikkerhedsmyndighed og
  • it-sikkerhedsmyndighed på Justitsministeriets område.

PET har overordnet til opgave at forebygge, efterforske og modvirke foretagender og handlinger, der udgør eller vil kunne udgøre en fare for Danmark som et selvstændigt, demokratisk og sikkert samfund. PET skal således gennem sin virksomhed skabe grundlag for, at trusler af den nævnte karakter kan identificeres og håndteres så tidligt og effektivt som muligt, og som en del af politiet har PET grundlæggende som sit formål at virke ikke alene for den samlede tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet, men også for den enkeltes tryghed og sikkerhed.

PETs opgave er at forebygge, efterforske og modvirke forbrydelser mod statens  selvstændighed og sikkerhed samt forbrydelser mod statsforfatningen og de øverste statsmyndigheder mv., jf. straffelovens kapitel 12 og 13.

PET skal endvidere blandt andet udarbejde trusselsvurderinger, bistå det øvrige politi, være national sikkerhedsmyndighed samt rådgive og bistå offentlige myndigheder og private i sikkerhedsspørgsmål. Dertil skal PET beskytte personer, organisationer og myndigheder (livvagtstjeneste mv.). Som national sikkerhedsmyndighed foretager PET således blandt andet efter anmodning fra vedkommende myndighed eller styrelse sikkerhedsundersøgelser, når personer påtænkes bemyndiget til indsigt i klassificerede dokumenter. For myndigheder inden for Forsvarsministeriets område varetages denne opgave imidlertid af FE.

De juridiske rammer for PETs virksomhed følger i det væsentlige af PET-loven med tilhørende bekendtgørelse og retsplejeloven.

Du kan læse mere om PET på tjenestens hjemmeside www.pet.dk.