TET afgiver årlige redegørelser om sin virksomhed til henholdsvis justitsministeren og forsvarsministeren. Redegørelserne, der offentliggøres, giver en generel information om karakteren af det tilsyn, der udøves med PET, FE og CFCS. I redegørelserne er det blandt andet muligt uden tilsidesættelse af tavshedspligten i mere generelle vendinger at redegøre for TETs virksomhed, herunder i form af en generel beskrivelse af, hvilke forhold tilsynet måtte have valgt særligt at interessere sig for som led i kontrollen. TET vil ligeledes kunne medtage oplysninger om, i hvor mange tilfælde tilsynet har fundet, at PETs og FEs behandling af oplysninger ikke har været i overensstemmelse med reglerne, herunder i hvor mange tilfælde tilsynet har pålagt PET og FE at slette oplysninger som led i den indirekte indsigtsordning.

Redegørelserne vedrørende CFCS skal tillige indeholde statistiske oplysninger om centerets behandling af personoplysninger, herunder oplysninger om antallet af modtagne klagesager i såvel centret som TET, oplysninger om antallet af aktindsigts-sager og afgørelsen af disse samt oplysninger om antallet af sager med relation til sikkerhedshændelser, der er behandlet i centret. TET skal også medtage oplysninger om, i hvor mange tilfælde tilsynet har fundet, at CFCS’ behandling af personoplysninger ikke har været i overensstemmelse med reglerne. Redegørelserne skal ligeledes indeholde en fuldt ud anonymiseret beskrivelse af et eller flere konkrete cyberangreb samt en statistik over antallet af tilfælde, hvor en analytiker fra CFCS på baggrund af indgreb i meddelelseshemmeligheden har foretaget en analyse af data. Denne statistik skal desuden indeholde en overordnet kategorisering af, hvor alvorlige disse tilfælde har været.