TET har som hovedregel ikke kompetence til at påbyde PET, FE eller CFCS bestemte foranstaltninger i forhold til behandling af oplysninger. TET kan derimod afgive udtalelser over for efterretningstjenesterne og CFCS, hvori tilsynet blandt andet kan tilkendegive sin opfattelse af, om efterretningstjenesterne og CFCS overholder reglerne om behandling af oplysninger.

Hvis en efterretningstjeneste eller CFCS undtagelsesvist beslutter ikke at følge en henstilling i en udtalelse fra TET, skal efterretningstjenesten henholdsvis CFCS underrette tilsynet herom og straks forelægge sagen for vedkommende minister til afgørelse. Såfremt pågældende minister undtagelsesvis beslutter ikke at følge henstillingen fra TET, skal regeringen orientere Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne herom.

TET skal underrette justitsministeren og forsvarsministeren om forhold, som ministrene efter tilsynets opfattelse bør have kendskab til.

I forbindelse med den indirekte indsigtsordning hos PET og FE kan TET pålægge tjenesterne at slette oplysninger, men herudover har tilsynet ikke kompetence til at påbyde efterretningstjenesterne bestemte foranstaltninger i forhold til behandling af oplysninger.

TETt afgiver årlige redegørelser om sin virksomhed til henholdsvis justitsministeren og forsvarsministeren. Redegørelserne, der offentliggøres, giver en generel information om karakteren af det tilsyn, der udøves med PET, FE og CFCS. Læs mere om TETs redegørelser her.