TET fører kontrol med, at PET og FE behandler oplysninger om fysiske og juridiske personer i overensstemmelse med de nærmere bestemmelser herom i lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) og lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) samt regler udstedt i medfør heraf. TET påser, at tjenesterne overholder lovens regler

  • om tilvejebringelse af oplysninger, herunder om indsamling og indhentning,
  • om intern behandling af oplysninger, herunder om frister for sletning af oplysninger,
  • om videregivelse af oplysninger, herunder tjenesterne imellem samt videregivelse til andre danske forvaltningsmyndigheder, private, udenlandske myndigheder og internationale organisationer, og
  • om forbud mod at behandle oplysninger om i Danmark hjemhørende fysiske personer alene på baggrund af de pågældendes lovlige politiske virksomhed.

Efter anmodning fra en fysisk eller juridisk person skal TET tillige undersøge, om PET og/eller FE uberettiget behandler oplysninger om den pågældende. TET sikrer, at dette ikke er tilfældet, og giver herefter den pågældende meddelelse herom (den indirekte indsigtsordning).

For FE gælder tilsynsopgaven kun for fysiske og juridiske personer, der er hjemmehørende i Danmark, det vil sige for personer med en kvalificeret tilknytning til det danske samfund.

TET fører endvidere kontrol med, at CFCS behandler oplysninger om fysiske personer i overensstemmelse med de nærmere bestemmelser herom i lov om Center for Cybersikkerhed og regler udstedt i medfør heraf. TET påser, at CFCS overholder lovens regler

  • om indgreb i meddelelseshemmeligheden,
  • om behandling af personoplysninger og
  • om analyse, videregivelse og sletning af data.

Endelig er TET ifølge lov om indsamling, anvendelse og opbevaring af oplysninger om flypassagerer (PNR-loven) kontrolmyndighed for Rigspolitiets behandling af oplysninger om flypassagerer for PET og FE.