TET påser efter klage eller af egen drift, at PET, FE og CFCS behandler personoplysninger i overensstemmelse med lovene. Du kan læse nærmere om henvendelser fra borgere her.

TET kan hos PET, FE og CFCS kræve enhver oplysning og alt materiale, der er af betydning for tilsynets virksomhed, og tilsynet har til enhver tid adgang til alle lokaler, hvorfra der er adgang til de oplysninger som behandles, eller hvor tekniske hjælpemidler anvendes. TET kan endvidere afkræve PET, FE og CFCS skriftlige udtalelser om faktiske og retlige forhold af betydning for tilsynets kontrolvirksomhed. PET, FE og CFCS har stillet lokaler til rådighed for TET, hvorfra tilsynet på egen hånd kan foretage søgninger i tjenesternes og centrets it-systemer.

TET afgør selv intensiteten af sin kontrol, herunder i hvilket omfang kontrollen skal være fuldstændig eller stikprøvevis, hvilke sagsområder, der særligt skal prioriteres, og i hvilket omfang tilsynet vil tage sager op af egen drift.

TETs kontrolarbejde består af tre delelementer: planlægning, udførsel af kontrol og verificering. Du kan læse mere herom i tilsynets standarder for sin virksomhed:

Standarder for tilsynets virksomhed
Standarder