En fysisk eller juridisk person kan klage til TET over, at PET ikke overholder bestemmelserne om behandling af personoplysninger i lovgivningen om PET. En i Danmark hjemmehørende fysisk eller juridisk person kan endvidere klage over, at FE ikke overholder bestemmelserne om behandling af personoplysninger i lovgivningen om FE. En fysisk person kan yderligere klage over, at CFCS ikke overholder bestemmelserne om behandling af personoplysninger i CFCS-lovgivningen.

Hvis du ønsker at klage til TET over, at PET, FE og/eller CFCS ikke overholder bestemmelserne om behandling af personoplysninger i lovgivningen, kan du kontakte tilsynet. Det er vigtigt, at din klage indeholder oplysning om dit fulde navn, og at du forklarer om baggrunden for din klage.

Hvordan behandler TET din klage?

TET afgør, om din klage giver tilstrækkelig anledning til en undersøgelse.

TET kan afvise grundløse eller uvæsentlige klager, eller klager der indebærer en nærmere undersøgelse, der ikke kan forventes at stå i rimeligt forhold til undersøgelsens forventede resultat sammenholdt med de ressourcer, som tilsynet har til rådighed.

Hvilket svar kan du forvente?

Din klage besvares i det omfang, det er muligt inden for lovgivningens rammer.

TETs virksomhed er undtaget fra lov om offentlighed i forvaltningen bortset fra lovens § 13 om notatpligten.