Om tilsynet

Tilsynet er et særligt uafhængigt kontrolorgan, der blev oprettet pr. 1. januar 2014. Tilsynet består af fem medlemmer, der er udpeget af justitsministeren efter forhandling med forsvarsministeren. Formanden, der skal være landsdommer, er udpeget efter indstilling fra præsidenterne for Østre Landsret og Vestre Landsret, mens de øvrige medlemmer er udpeget efter drøftelser med Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne.

Medlemmerne er:

  • Landsdommer Michael Kistrup, Østre Landsret (formand)
  • Professor Jørgen Grønnegård Christensen, Aarhus Universitet
  • Bestyrelsesformand Erik Jacobsen, Roskilde Universitet
  • Juridisk chef Pernille Christensen, Kommunernes Landsforening
  • Professor Henrik Udsen, Københavns Universitet

Med henblik på at sikre kontinuitet i tilsynets arbejde er landsdommer Michael Kistrup, juridisk chef Pernille Christensen og professor Henrik Udsen udpeget for en periode på fire år, mens professor Jørgen Grønnegaard Christensen og bestyrelsesformand Erik Jacobsen er udpeget for en periode på to år. Samtlige medlemmer har mulighed for genbeskikkelse i yderligere fire år, og i oktober 2015 og oktober 2016 blev henholdsvis Jørgen Grønnegård Christensen og Erik Jacobsen genbeskikket for yderligere fire år.

Tilsynet bistås af et sekretariat, der i udøvelsen af sit hverv alene er undergivet tilsynets instruktion. Tilsynet bestemmer selv, hvem der skal ansættes til sekretariatet og herunder hvilken uddannelsesmæssig baggrund og øvrige kvalifikationer, de pågældende skal have.