Om Tilsynet med Efterretningstjenesterne

Tilsynet med Efterretningstjenesterne blev oprettet den 1. januar 2014. Tilsynet er et særligt uafhængigt kontrolorgan, der fører tilsyn med, at Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) behandler oplysninger om fysiske og juridiske personer i overensstemmelse med lovgivningen. Tilsynet fører endvidere tilsyn med, at Center for Cybersikkerhed (CFCS) behandler oplysninger om fysiske personer i overensstemmelse med lovgivningen.

Efter anmodning fra en fysisk eller juridisk person skal tilsynet tillige undersøge, om PET og/eller FE uberettiget behandler oplysninger om den pågældende. Tilsynet sikrer, at dette ikke er tilfældet, og giver herefter den pågældende meddelelse herom (den indirekte indsigtsordning).

Tilsynet kan hos PET, FE og CFCS kræve enhver oplysning og alt materiale, der er af betydning for tilsynets virksomhed, og tilsynet har til enhver tid adgang til alle lokaler, hvorfra der er adgang til de oplysninger som behandles, eller hvor tekniske hjælpemidler anvendes. Tilsynet kan endvidere afkræve PET, FE og CFCS skriftlige udtalelser om faktiske og retlige forhold af betydning for tilsynets kontrolvirksomhed.

I forbindelse med den indirekte indsigtsordning kan tilsynet pålægge PET og FE at slette oplysninger, men tilsynet har ikke herudover kompetence til at påbyde efterretningstjenesterne bestemte foranstaltninger i forhold til behandling af oplysninger. Tilsynet kan derimod afgive udtalelser over for efterretningstjenesterne og CFCS, hvori tilsynet blandt andet kan tilkendegive sin opfattelse af, om efterretningstjenesterne og CFCS overholder reglerne om behandling af oplysninger. Hvis en efterretningstjeneste eller CFCS undtagelsesvist beslutter ikke at følge en henstilling i en udtalelse fra tilsynet, skal efterretningstjenesten eller CFCS underrette tilsynet herom og straks forelægge sagen for vedkommende minister til afgørelse.

Tilsynet afgiver årlige redegørelser om sin virksomhed til henholdsvis justitsministeren og forsvarsministeren. Redegørelserne, der offentliggøres, giver en generel information om karakteren af det tilsyn, der udøves med PET, FE og CFCS. Læs mere om tilsynets kontrol her (link til underside om ”Om tilsynets virksomhed”).